Skip to main content

Privacystatement

Wegwijs in Talent, gevestigd aan Luukmanserf 3 te Dalfsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Wegwijs in Talent
Luukmanserf 3
7722 AD Dalfsen
info@wegwijsintalent.nl
06-55883403

Nadja Ottens is de Functionaris Gegevensbescherming van Wegwijs in Talent. Zij is te bereiken via info@wegwijsintalent.nl

Persoonlijke informatie

Jouw aanwezigheid op het Internet zorgt dat tussen jouw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld wordt, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Deze informatie wordt gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van deze website te verbeteren. Op deze website wordt slechts Google Analytics gebruikt. Omdat privacy voor ons belangrijk is, hebben wij passende maatregelen genomen. We hebben voor Google Analytics:

 • Een bewerkersovereenkomst gesloten;
 • Ingesteld dat het laatste octet van het IP-adres maskeren;
 • Uitgezet dat we ‘gegevens delen’ voor andere doeleinden met Google;
 • Uitgezet dat we gebruik maken van andere Google-diensten

Contactformulier

Om contact te leggen via deze website vragen wij jouw contactgegevens te sturen, zoals naam en e-mailadres. Deze gegevens worden door Wegwijs in Talent te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Wij bewaren die gegevens in het adresboek tot we contact hebben gelegd en zullen deze niet verstrekken aan derden of voor andere doeleinden gebruiken. Wij zullen de gegevens verwijderen zodra jij ons vraagt dit te doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wegwijs in Talent verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • CV (inclusief pasfoto)
 • Geboortedatum en plaats
 • Geslacht
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wegwijs in Talent verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • De reïntegratie of begeleiding van werknemers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen
 • Wegwijs in Talent analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Beveiliging persoonsgegevens

Wegwijs in Talent neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wegwijsintalent.nl Als je er samen met ons niet uitkomt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wegwijs in Talent bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 5 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wegwijs in Talent verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wegwijs in Talent kan in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens uitwisselen. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan Wegwijs In Talent gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

In het kader van de AVG heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wegwijs In Talent en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wegwijsintalent.nl   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek

Wijzigingen privacyverklaring

Wegwijs in Talent kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.